KISITIRI UTUPU – UCHI

Hii ndio sharti ya tatu miongozi mwa zile sharti nne za kusihi kwa suala.  Ili  tuweze kuijua vema sharti hii hatuna budi kwanza  tuyajue mambo yafuatayo:

i)                   maana ya utupu

Kisheria utupu ni kila ile sehemu ya mwili ambayo ni wajibu lkuisitiri au ni haramu kuiangalia/kwaangaliwa

ii)                Mipaka ya utupu ndani ya swala, ndani ya swala ni lile aneo lote lililo baina ya kitovu na magoti yake.   Ni wajibu eneo lote hili lisitiriwe .  Mwenyezi MUNGU  anasema 

            “ENYI WANAADAMU CHUKUENI MAPAMBO YENU WAKATI WA KILA SWALA” (7.32)

Muradi wa neno Mapambo ni nguo inayositiri utupu. 

Hivi ndivyo ilivyotasfririwa na wataalamu wa fani ya tafsiri.  Fahamisho la aya ni kuwa Enyi wanadamu sitirini tupu zenu mnapotaka kuswali. 

Imepokelewa hadithi na Said – Al-Khudriy – Allah amuwiye radhi kwamba mtume Rehema na Amani zimshukie amesema 

“ Utupu na mwaname ni baina ya kitovu chake mpaka gotini kwake”.

(iii)  Kwa  upande wa mwanamke:  Ni mwili wake wote    ukiondoa uso na vitanga vya mikono; Sehemu yote hiyo ya mwili ni wajibu isitiriwe. 

  Hivyo ndivyo tunavyoelewa kupitia kauli ya Mwenyezi Mungu … wala wasidhihirishe   viungo vyao isipokuwa VINAVYODHIHIRIKA

       Jamhuri ya Mafaqihi wamesema kuwa muradi wa kauli “vinavyodhihirika” ni uso na vitanga

                         Imeshurutizwa nguo ya kujisitiri-

                           Isiwe nyeupe sana kiasi cha kuonyesha  rangi ya mwili mpaka 

         Mtazamaji akatambua weupe  ua weusi wa mwili.

                            Isiwe inabana kiasi cha kiliacha finyango la mwili lidhihirike.

    Inapendeza  kwa muumini kuitekeleza ibada  ya swala akiwa katika mavazi twahara ,  nadhifu,  mazuri ayapendayo , akiyavaa roho yake hutua  na kuburudika. Tunasema hivi kwa sababu  nguo inaweza kuwa twahara lakini sio nadhifu  wala nzuri.

 

iv/. Mipaka ya utupu nje  ya swala

i/. Mwanamume mbele ya mwanamume wenziwe na wanawake walio maharimu zake ni  sehemu ya mwili iliyo baina kitovu na magoti.

Ama mbele ya wanawake “ajnabiyyat” wa kando na kando wasio  maharimu ni mwili wake  wote isipokuwa na  vitanga kauli yenye kutegemewa katika riwaya ya Ummu Salamah –Allah aminiye radhi –asema

Nilikuwa mbale ya Mtume  wa Allah Rehema na Amani  zimshukie akiwepo na Bi Maimuna (wote hawa ni wakeze) Akaja ibn Ummi Maktuum  na (tukio) hilo lilikuwa  ni baada ya kuamrishwa Hijaab Mtume akasema : “Jihifadhini nae  tukamwambia : Ewe Mtume wa Allah,YEYE SI KIPOFU, HATUONI NA WALA HATUJUI Mtume akasema :

“Je, na nyinyi ni vipofu, hamuoni” Abuu Daawaoud na Tirmidhiy.

Kwa hiyo haijuzu kwa wanawake “Ajnabiyaat  kuangalia zaidi ya uso na vitanga kwa mwanaume “Ajnabiy”

NA WAAMBIE WAUMINI WA KIKE WAINAMISHE MACHO YAO NA WAZILINDE  TUPU ZAO………”(24: 31)

ii/.Ama mwanamke mbele ya wanawake  wenziwe waislamu utupu wake ni sehemu yote ya mwili iliyo baina ya uso na kitovu na mbele ya wanawake makafiri ni mwili wake wote ila sehemu inayodhihirika kwa dharura wakati wa kufanya kazi za nyumbani  na nyingine kama hizo.

Mbele ya wanaume maharimu zake  ni eneo lote lililo baina ya kitovu na magoti.

Yaani  inajua kuwa wazi sehemu nyingine ya mwili isiyo hiyo tuliyoitaja mbele  ya naharimu zake lakini kwa sharti ya kutokuzuka fitna.

Ikiwa fitna haiaminiki basi si ruhusa  Tusome pamoja   

WALA WASIONYESHE MAPAMBO YAO ILA KWA WAUME ZAO,AU BABA ZAO, AU BABA ZA WAUME ZAO, AU WATOTO WAO, AU WATOTO WA WAUME ZAO, AU KAKA ZAO, AU WANA WA KAKA ZAO, AU WANA WA DADA ZAO, AU WANAAKE WENZIO ( Waislamu) AU “(24:31)

Ama mbele za wanaume “Ajaanibu” wa kando na kando : wasio waharimu zake ni mwili wake  wote Haijuzu kuonyesha sehemu yoyote ya  mwili wake mbele yao ila kwa udhuru unaokubalika kisheria haijuzu  kwa wanaume hao kumuangalia tusome:

“WAAMBIE WAUMINI WA KIUME WAINAMISHE MACHO YAO (wasitazame yaliyokatazwa ) NA WAZILINDE TUPU ZAO, HILI TAKASO KWAO…………24: 30

Imepokelewa kutoka kwa Bi. Aysha- Allah amuwiye  radhi – amesema :

Alikuwa Mtume wa Allah –Rehema  na Amani zimshukie- akiswali alfajiri basi  wakihudhuria pamoja nae (SWALA) wanawake waumini wakiwa wamejiviringizia nguo zao Kisha  ( Ibada ya swala ) hurejea majumbani mwao, hapana  yeyote aliyeweza kuwatambua (kutokana na namna walivyovaa)  Bukhaariy.

 

FAIDA HALI/MAENEO AMBAYO KISHERIA INAJUZU KUFUNUA UTUPU NA KUUNGALIA

Inaruhusiwa na sheria kufunua na  kuuangalia utupu kwa nyudhuru zifuatazo:

 

1               Wakati wa kuposa kwa lengo la kuoa.  Hapa mposaji anapewa  ruhusa na sheria  kumtazama mwanamke   anayetaka kumposa .

Anachoruhusiwa kuangalia ni uso na vitanga  tu na zoezi hili hufanyika mbele ya  mawalii wa binti sio faraghani baina ya  wawili hao peke yao.Tena ni kuangaliana  tu na sio kugusana.

2                     Kutazama kwa ajili ya ushahidi au muamala.  Ili shahidi akubaliwe 

  Na mahakama ya  Kiislamu  kutoa ushahidi dhidi  au kwa mwanamke ni lazima

anamtambua. Hapo ndipo sheria  inampa ruhusa ya  kumuangalia uso tu.

    Eneo lingine ni pale  anapochanganyika na mwanamke huyo katika  shughuli fulani kama vile biashara au ajira pia ni lazima ajue anafanya biashara  na nani au anamuajiri/anaajiriwa na  nani. Hapa pia anaruhusiwa kutazama uso tu.

 

3.                Kutazama kwa sababu ya kutibu na kufanya dawa. Mwanamke anaumwa, Daktari ni mwanamume na hakuna daktari mwanamke.Sheria inamruhusu daktari  kumuangalia popote

Mwanamke huyo kwa lengo la tiba tu. Zoezi hili lifanyike mbele ya  maharimu wa mwanamke mgonjwa na sio  baina ya wagonjwa na daktari peke yao.

Imepokelewa na Jaabir ibn Abdillah –Allah amuwiye radhi:- kwamba Umu Salamah Allah amuwiye radhi – alimuomba Mtume wa Allah Rehema na Amani zimshukie ya kupiga chuku.

Mtume akamuamrisha Abu Twaybah ampige chuku “ Muslim

CHUKU (cupping) hii ni aina ya tiba inayohusisha ukataji wa mshipa maalum kwa lengo la kutoa  damu chafu mwilini 

 

Sharti la nne itatajwa katika somo lijalo.   inshaallah

 

KISITIRI UTUPU – UCHI

Hii ndio sharti ya tatu miongozi mwa zile sharti nne za kusihi kwa suala.  Ili  tuweze kuijua vema sharti hii hatuna budi kwanza  tuyajue mambo yafuatayo:

i)                   maana ya utupu

Kisheria utupu ni kila ile sehemu ya mwili ambayo ni wajibu lkuisitiri au ni haramu kuiangalia/kwaangaliwa

ii)                Mipaka ya utupu ndani ya swala, ndani ya swala ni lile aneo lote lililo baina ya kitovu na magoti yake.   Ni wajibu eneo lote hili lisitiriwe .  Mwenyezi MUNGU  anasema 

            “ENYI WANAADAMU CHUKUENI MAPAMBO YENU WAKATI WA KILA SWALA” (7.32)

(more…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *