HIJRAH YA MTUME KUTOKA MAKKAH KWENDA MADINAH

Makurayshi  walifanya kikao chao hiki kiovu katika mazingira na hali ya uficho na siri kuu ili kuhakikisha kuwa maamuzi yatakayofikiwa hayavuji na kuwasambaa.

Kwani hili halitamaanisha kingine zaidi ya kushindwa kwa mpango huu mzima  na hivyo kumpa ushindi Mtume wa Allah.

Lakini Allah mbora wa kupindua  hila za  watu wabaya, mwenye  khabari za lililotendeka linalotendeka na litakalotendeka kabla hata halijafikiriwa kutendwa bali kabla ya kuubwa hao watendaji

“HAKIKA ALLAH NI MJUZI WA KHABARI ZA SIRI NA KHABARI ZA  DHAHIRI” ( 4.35)

“………NA ALLAH ANA KHABARI ZA YOTE MNAYOYATEDA”  ( 3.153)

Akampelekkea  mtume wake khabari zote za mkutano ule muovu kupitia kwa Allah imshukuru – na akampa idhini ya kuhamia Madina.

Sasa ndio Bwana  Mtume akaanza kupanga mikakati ya Hijrah kwa hadhari   kubwa  ili asiwashitue  Makurayshi.

Mtume  akatambua kwamba Makurayshi wataizingira nyumba yake  usiku ili  kumzibia mwanya wa kutoroka.

Iwapo atafanikiwa kutoroka basi ni dhahiri kuwa wataanzisha msako wa  nyumba hadi nyumba Makkah nzima, wakimkosa watamtafuta katika njia ielekeayo Madinah wataziba njia zote za kutoka Makkah ili ashindwe kutoka nje, na  watafanya juhudi za  makusudi ili waweze kumtia mikononi. 

Wakishindwa  kumkamata kwa mbinu zoote hizo , basi bila ya shaka watakataa  tamaa na kuinua mikono ya kushindwa  na  hapo ndipo hali itarejea  kuwa ya kawaida mjini Makkah.

Ni kuanzia hapo ndipo Mtume wa Allah rehema na Amani zimshukie – aakaanza  kupanga  mikakati yake  ya kuondoka Makkah .

Akamuendea Aliy Ibn Abiny Twaalib: mwana wa Ammi yake na  kumuelezea juu ya azma yake ya kuhama na akamtaka aendelee kubakia Makkah ili aweze  kurejesha amana zaa watu walizomuwekea yeye mtume kwani watu  wa Makkah walikuwa wakiweka  kwa Bwanaa   Mtume  amana zao na vitu vyao vingine vya thamani kutokana na kuutambua ukweli na uaminifu wake.

Kisha  huyo haraka  akatoka mguu mosi mguu pili  mpaka  nyumbani kwa  Swahibu yake Abuu Bakri – Allah amuwiye radhi  ili ampe khabari ya Hijrah .

Pia  amuelezee  kwamba yeye ndiye rafiki mteule katika saafari hii yake  ya hijrah. Kisha wapange na  kuwafikianna pamoja namna na wakati  wa kutoka ili safari yao usikumbanne  na vikwazo vya  makurayshi. 

Tumpe nafasi Ibn Ishaaq – Allah amrehemu – aripoti kutoka kwa  Bi. Ayshaa mkewe Mtume   akisimulia namna  mambo  yalivyokuwa , anasema  { Bi Aysha} :

“ Yalikuwa si mazoea  ya Mtume wa Allah – Rehema na  Amani zimshukie  – kuja nyumbani kwa Abuu Bakri  {baba yangu }   katika  mojawapo ya ncha  mbili  za mchana {Adhuhuri na laasiri } Bali alikuwa akija  ima asubuhi au Jioni.

Hata ilipofika ile siku ambayo Allah alimpa idhini ya kuhama Mtume wake . Atoke Makkah machoni mwa jamaa zake , alitujia mtume wa Allah  rehema na Amani  zimshukie – wakati wa jua kali la mchana , katika  muda ambao hakuuzoea . {Anasema ni kumwambia :

Hakuja  Mtume wa allah  saa   hizi  ila  kuna jambo tu lilitokea { Akaendelea kusema  Bi. Aysha}  Alipoingia, Abuu Bakri  akampisha kwenye  godoro lake , Mtume akakaa. Hakuwepo mtu mbele  ya Abuu Bakri ila mimi  na dada yangu Asmaa. Mtume wa  Allah akasema “Niondoshee walioko pamoja nawe”

Akasema Abubakri 

“Ewe Mtume wa Allah, hakika  hawa  si watu baki ila ni mabinti zangu , kwani kuna jambo  gani?” {Mtume} akamwambia

“ Hakika Allah amenipa idhini ya kutoka na kuhama”. {Anasema Bi Aysha}  Abu Bakri akasema :

“Tufuatane   pamoja ewe mtume wa Allah”  { Mtume} akamjibu :

Tutafuatana pamoja  “ { Anaendelea  kusema   Bi. Aysha } Wallah sikuhisi wala kujua kabla ya siku hiyo kwamba mtu anaaweza kulia kwa furaha mpaka  nilipomuona Abu Bakri siku hiyo akilia,   kisha  akasema  “ Ewe Mtume  wa Allah hakika vipando {wa nyama } viwili nilikuwa nimeviandaa tayari kwa ajili ya safari hii”  Wakamkodi  Abdullah Ibn  Urayqitu, mtu wa  kabila la Banny Duili aliyekuwa kafiri, afanye kazi ya kuwaongoza njia. Wakampa wanyama wawili wale  akae nao na kuwachunga mpaka  siku ya safari “ Amemalizaa  kuripoti Ibn Is-Haaq.

 

Mpango waliopanga Mtume wa Allah Rehema na Amani zimshukie na swahibu  yake  Abu Bakri ni Kutoka Makkah usiku na kwenda  mpaka  katika pango la “Tha uri” nje kidogo ya mji wa Makkah.

Wajifiche hapo kwa muda mpaka  tafrani ya kuwatafuta itulie kabisa . Kisha  ndipo watoke na kuelekea na watu.

Hivi ndivyo ulivyokuwa  mpango mzima wa safari ya Mtume na  Swahibu yake kuhamia Madinah , kwenda kuungana na  maswala wake watu waliomkubali kwa dhati  na kumtafuata kwa  nia.

Wakaagana  na Abdullah Ibn urayqit;  mtaalamu wa njia za jangwani awafuate kati  mtaalamu wa njia za jangwani  awafuate katika pango  la  thauri baada ya  siku  tatu  watakapotoka.

Wasifu wa Pango “ Thauri

Thauri, hili  ni pango lililopo juu ya jabali Thauri, huu ni mlima mrefu wenye  vilele viwili .

Mlima huu  uko umbali  wa maili tatu kusini  mwa  mji wa Makkah katika njia  ielekayo nchi ya Yemen.

Kutoka mjini Makkah mpaka katika pango   hili  ni mwendo wa masaa  mawili kwa  miguu. Pango  hili liko kileleni mwa  mlima  huu.

Ni pango  finyu lenye eneo lisilozidi mita  mbili na nusu. Limelala chini ya mwamba mkubwa ambao  unakuwa mithili ya paa  linalilifanya pango  hili  kuwa na  kiza  cha kutisha .

Pango hili kuwa na kiza cha  kutisha. Pamoja  hili  lina penyenye mbili zinazopatikana kwa taabu kila upande, hii ndio  milango  ya pango hili.

Hili ndilo  pango alilijificha ndani yake Mtume wa Allah na Swahibu yake kwa muda wa siku tatu na hayo ndiyo mazingira yake.

Kwa wale watakaojaaliwa kufika katika mji mtukufu wa Makkah wanaweza kuliona pango hili.

Usiku ule 

Hatimaye  ukafika ule usiku  uliokuwa ukisububiriwa kwa hamu na kiu kubwa sana. Bwana  Mtume akiusubiri ili aweze kuitekeleza amri ya Mola wake yaa kuhamia Madinah.

Nao makurayshi kwa upande  wao wakiusubiri ili waweze kuitekeleza azma yao ya  kummaliza mtume  wa Allah  na dini yake ambayo ni tishio kwa itikadi yao ya  ushirikina. 

Usiku  ule wale  vijana  shujaa , barabara wenye  nguvu na wenye nia moja , wakiwa na  panga kali  waliizingira nyumba ya Mtume  .

Wakimsubiri atoke  tu, waitekeza  kazi  na jukumu walilopewa  na desturi ya Waarabu kumuua mtu  ndani ya nyumba yake.

Ally  Ibn Abiy Twaalib akalala katika kitanda cha Mtume kama alivyoelekezwa na akajifunika shuka la kihadharami la rangi ya kijani la Mtume .

Ikumbukwe wakati  wote  huu, Bwana Mtume  alikuwa angali  ndani . Ulipowadia  wakati  wa  kutoka allah  akawashushia usingizi wa ajabu vijana wale walioizunguka nyumba ya Bwana Mtume .

Wakalala nao wakiwaa hawajitambui kwa usingizi . Akachukua mchanga akawanyunyuzia wote  vichwani huku akisoma  mwanzo mwanzo wa Suwarati Yaasin:

NA{ Kama  kwamba}  TUMEWEKA   KIZUIZI  MBELE YAO NA KIZUIZI NYUMA YAO NA TUMEWAFUNIKA { MACHO  YAO}  KWA HIYO HAWAONI ‘ { 36;9}

Huyoo akashika njia , akakutana na Sayyidna Abuu Bakri Mahala walipoagana kukutana . Wakaongozana mpaka  katika  pango la Thauri na  kujificha  humo.

Huku nyuma , Kulipombazuka  asubuhi , vijana  wale wakamuona Ally ndiye anaamka kitandani kwa Mtume  .

 

hapo ndipo wakachanganyikiwa na kupandwa na mori  wa hasira . Wakamnyakua Sayyidna Aliy , wa kimsukasuka huku na kule  wakimuuliza : Yu wapi  Muhammad? Ameenda wapi? Amejificha wapi  Nae Imam Ally akiwajibu  kwa utulivu  na makini:

  “ Sijui mmemshurutiza kutoka nae ametoka   Wakaanza  kumpiga , kisha wakamchukua mpaka  msikitini wakamfungia humo.

Wakamkusanyikia na kutumia kila  njia ili aweze kusema alipo  Mtume  lakini  wapi hakusema .

 

Walipokata  tamaa walimuachia na wakatawanyika pande zote za Makkaah kuanza kumsaka Bwana Mtume  kwa bidii zote.

Wakaenda  Mashariki na Magharibi, Kaskazini na Kusini, huku wakimuuliza kila  waliyekutana naye  njia . Lakini juhudi zote hizi hazikuzaa matunda.

Amepokea Ibn Is Haq – Allah amrehemu – kutoka kwa Bi Asma Bint Abiu Bakri kwamba yeye  { Asma } amesema { Katika kuelezea hali iliyokuwa} 

“Alipoondoka Mtume  wa Allah – Rehema na Amani zimshukiee – na  Abuu Bakri – Allah amuwiye radhi – lilitujia kundi la Makurayshi akiwemo Abu Jaahli Ibn Hishaam. Wakasimaama mlangoni mwa nyumba ya  Abuu Bakri , Nikawatokea , wakaniuliza : yu wapi babayo awe bint Abuu Bakri? Akasema  Bi Asmaa} Nikaawajibu : Wallah ! sijui baba yangu yuko wapi. { Akaendelea kusema}: Abu Jahli akainua mkono wake na alikuwa mtu muovu mwenye maneno machafu, akanipiga kofi la nguvu lililo zidondosha chini hereni zangu.

Mtume na Swahibu pangoni:

Mtume wa Allah – Rehema na Amani zimshukie yeye na swahibu yake wakakaa pangoni mle kwa muda wa siku tatu.

Wakisikiliza khabari za vuguvugu la kumtafuta. Ibin Is–haaq anasema:

“Abdullah Ibn Bakri alikuwa akishinda na Makurayshi mchana kutwa akisikiliza mikakati wanayopanga ili kuweza kuwatia mbaroni Bwana Mtume na swahibu yake. Kisha jioni huenda pangoni kuwapasha khabari. Aamir Ibn Fuhayran – huru wa Abuu Bakri – yeye alikuwa akichunga mchana katika machungo ya watu wa Makkah. Jua likichwa huwapeleka mbuzi wa Abuu Bakri kule pangoni, wakawamua maziwa na kumchinja mmoja wakala nyama Abdullah Ibin Abuu Bakri akiondoka kule pangoni kurudi Makkah, Aamir Ibin Fuhartah alimfuatia nyuma na mbuuzi ili kuziba / kufuta athariya miguu yake. Baada ya kupita siku tatu, mtu wao waliyemuajiri akaja na ngamia wao na ngamia wake yeye tayari kwa safari”

Pamoja na ugumu wa kipindi hiki cha kutoka Makkah hadi pangoni Thauri na maisha ya pangoni mle bado Mtume alikuwa na imani thabiti juu ya ulinzi usionshindikana wa mola wake.

Hasa pale vijana wa Kikurayshi walipotumia uhodari wa kufuatilia nyayo za watu mpaka wakafika pangoni pale.

Na Abuu Bakri akawa anasikia sauti zao na mchakacho wa miguu yao. Khofu ikamtambaa Abuu Bakri, akaanza kulia ka kuona kuwa sasa maisha ya Mtume wa Allah yamo hatarini. Akasema

 “Ewe Mtume wa Allah, lau mmoja wao ataangalia chini ya miguu yake, bila shaka watatuona Bwana Mtume – Rehema na Amani zimshukie – akafanya kazi ya kumtuliza Abuu Bakri na akamwambia :” Usihuzunike hakika Allah yu pamoja nasi! Unawadhaniaje wawili ambao Allah ni watatu wao?” Bukhaariy Muslim.

Qur – ani tukufu ametusajilia tukio hillo, tufuatane nayo:

“KAMA HAMTAMNUSURU {Mtume} BASI ALLAH ALIMNUSURU WALIPOMTOA WALE WALIOKUFURU; ALIPOKUWA {mmoja  tu na mwenziwe} wa Pili wake {peke yao} WALIPOKUWA WOTE WAWILI KATIKA PANGO ; (Mtume) ALIPOMWAMBIA SWAHIBU YAKE : “ USIHUZUNIKE KWA YAKINI ALLAH YU PAMOJA NASI ;ALLAH AKAMTEREMSHIA UTULIVU WAKE NA AKAMNUSURU KWA MAJESHI  MSIOYOYAONA  (9: 40)

Majeshi aliyoyatumia Allah kumuhami, kumlinda  na kumnusuru Mtume wake dhidi ya maadui hawa wenye uchu na kiu ya kumuua ni yule mdudu  buibui aliyekuja akautanda utandu wake mlangoni mwa pango kwa Il-ham ya Allah. 

Halafu akaja ndege akataga mayai  pale . Makurayshi walipofuata nyayo na  kufika pangoni  walikataa katakata kuwa Mtume yumo pangoni mle wakasema .

Haiwezekani aingie pangoni humu bila ya kuvunja mayai haya na kuuharibu utandu huu. Hao  wakashika njia na kwenda zao.

Baada ya kupita siku tatu , Makurayshi walikata tamaa kumpata Mtume  Makkah. Wakaamua kuzielekeza juhudi na nguvu zao.

Katika njia kuu ulekeayo Madinah. Wakawatuma huko vijana wao kuendelea kumsaka Mtume wa Allah .

Wakawatangazia wakazi wote wa Pwani kwamba yeyote atakayemleta Mtume  akiwa hai au amekufa atazawadiwa zawadi nono ya ngamia mia. 

Habari zote hizi zikimfikia Bwana Mtumee kupitia kwa Abdallah Ibn Abuu Bakri na akazitumia kamma chanzo cha kupangia  mkakati  wa kutoka pangoni mle na kuanza safari ya Madinah.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *