KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

MAKALA MAALUM-MWAKA MPYA WA KIISLAMU

Himda na thanaa njema ni stahiki yake Allah aliyesema: “BILA SHAKA IDADI YA MIEZI (ya mwaka mmoja) MBELE YA ALLAH NI MIEZI KUMI NA MBILI KATIKA ILMU YA ALLAH (Mwenyewe tangu) SIKU ALIPOUMBA MBINGU NA ARDHI. KATIKA HIYO IMO ILIYO MITUKUFU KABISA (nayo ni Rajab, Dhul-Qa’adah, Dhul-Hijjah na Muharram)...” Na Rehema na Amani zimshukie Mbora wa viumbe woote, Bwana wetu Muhammad aliyesema Allah katika haki yake: “KAMA HAMTAMNUSURU (Mtume), BASI ALLAH ALIMNUSURU WALIPOMTOA WALE WALIOKUFURU; ALIPO KUWA (mmoja tu na mwenziwe) WA PILI YAKE (peke yao) WALIPOKUWA WOTE WAWILI KATIKA PANGO. (Mtume) ALIPOMWAMBIA SAHIBU YAKE: USIHUZUNIKE KWA YAKINI ALLAH YU PAMOJA NASI. ALLAH AKAMTEREMSHIA UTULIVU WAKE, NA AKAMNUSURU KWA MAJESHI MSIYOYAONA...” Ziwashukie pia Aali na maswahaba wake woote ambao Allah anasema katika  haki yao: “MUHAMMAD NI MTUME WA ALLAH NA WALIO PAMOJA NAE NI WENYE NYOYO THABITI MBELE YA MAKAFIRI NA WENYE KUHURUMIANA WAO KWA WAO. UTAWAONA WAKIINAMA KWA KURUKUU NA KUSUJUDU (pamoja), WAKITAFUTA FADHILA ZA ALLAH NA RADHI ZAKE...”  Na ziwashukie pia waumini wote ambao Allah Taala anawataja kuwa: “NA WAUMINI WANAUME NA WAUMINI WANAWAKE, NI MARAFIKI WAO KWA WAO. HUYAAMRISHA YALIYO MEMA NA HUYAKATAZA YALIYO MABAYA. NA HUSIMAMISHA SWALA NA HUTOA ZAKAH NA HUMTII ALLAH NA MTUME WAKE. HAO NDIO ALLAH ATAWAREHEMU...”

Endelea

SWALA YA TARAWEHE

Swala ya tarawehe ni miongoni mwa swala za suna ambayo huswaliwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tu; haiswaliwi katika miezi mingine. Na ni suna kuswaliwa kwa jamaa kwa pamoja msikitini au nje ya msikiti ingawa inaswihi kuswaliwa pweke; kila mtu akaiswali peke yake. Na swala hii imeitwa kwa jina hili la “Tarawehe”, kwa sababu wakati wa kuiswali maswahaba walikuwa wakipumzika kitambo kila baada ya rakaa nne. Pia swala hii hujulikana kwa jina la “Qiyaamu Ramadhaan”-kisimamo cha Ramadhani.

Endelea

UKARAHA WA KUVUNJA MIFUPA YA AQEEQAH

Katika jumla ya mambo ambayo ni wajibu kujichunga nayo katika utekelezaji wa Sunah ya Aqeeqah ni kuhakikisha kwamba hakivunjwi kitu katika mifupa ya Aqeeqah. Ni sawasawa kuwe kuvunja huko ni wakati wa zoezi zima la kuchinja au kula na badala yake kila mfupa ukatwe kwenye maungio yake pasi na kuvunjwa. Imepokewa kutoka kwa Ja’afar Ibn Muhammad, nae akipokezwa na baba yake kwamba Mtume-Rehema na Amani zimshukie-alisema katika Aqeeqah aliyechinjwa na Fatimah kwa ajili ya Hassan na Hussein: “Mpelekeeni mkunga mguu (paja) na kuleni na lisheni (watu iliyo baki) na wala msivunje mifupa”. Abu Daawoud-Allah amrehemu.

Endelea

MAKURESHI WAOMBA MSAADA WA MTUME SAW

Miongoni mwa yaliyokuwa masharti ya mkataba ule wa amani wa Hudaybiyah lilikuwepo sharti moja lililowatia uchungu mno waislamu. Na kwa upande wa pili Makureishi waliling'ang'ania mno. Sharti hili kwa rehema zake Allah likageuka na kuwa faraja na mlango wa kutokea katika dhiki wa waislamu wanyonge walioko Makah. Na likawa mwiba mchungu kwa mushrikina waliokamatana nalo na kulisisitiza kupindukia. Sasa ikawa wao ndio wanaoendesha juhudi za kutaka lifutwe sharti hili katika mkataba. Na walitangaza wazi kujivua nalo hata kabla ya mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwa mkataba ule. Hili lilianza pale Abu Busweir; Utbah Ibn Usayd At-thaqafiy alipokimbilia Madinah akitokea kwa Makureishi waliokuwa wakimuadhibu na kumtesa kwa sababu tu ya imani yake.

Endelea

MBEYA (AINA) ZA DA’AWAH KWA MUJIBU WA MAKUNDI YA WATU


KUNDI LA KWANZA: Maulamaa (wanachuoni).

Tambua na ufahamu ewe ndugu mwema-Allah akurehemu-ya kwamba maulamaa (wanazuoni/wataalamu wa masuala ya dini), wao ndio viongozi katika watu. Na mfano wao katika watu ni mfano wa chumvi katika chakula, chakula hutengenea vizuri kwa kutengenea kwake (chumvi), na hufisidika (huharibika) kwa kufisidika kwake. Ni kwa ajili hiyo ndipo pakasemwa:

Enyi kusanyiko la wasomaji! Enyi chumvi ya mji!

 

Ni kipi kitaitengeza chumvi ikiwa chumvi ndio imeharibika!

Endelea

Additional information