KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

MWANZO WA SIKU YA MWISHO

Shukrani zote njema ni stahiki na milki yake Allah Mola Muumba wa mbingu saba na ardhi saba na vyote vilivyomo humo. Tunamshukuru kwa kuturuzuku bure uhai na uzima hata tukaweza kukutana leo katika ukumbi wetu huu wa kukumbushana. Tunazidi kumuomba atufikishie Sala na Salamu kwa kipenzi chetu Mtume Muhammad; aliye Mbora wa wakumbushaji, ziende na ziwafikie pia Aali, Sahaba na umati wake jamia.

 

Ama baad, katika juma lililo pita tumejifunza siri, hekima na falsafa ya Qur-ani katika kuipa umuhimu siku ya Kiyama. Baada ya kuthibitisha pasina shaka katika darasa zilizo pita uwepo wa Siku ya Mwisho na kuona kwamba Imani ya Muislamu haikamiliki ila kwa kuiamini siku hiyo. Leo kwa uwezo wake Mola, tuendelee kujifunza kuhusiana na siku hiyo kwa kuangalia “Mwanzo wake”.

Endelea

SWALA ZA SUNNA

Katika ISTILAHI (terminology) za fani hii ya Fiq-hi swala za suna zinaitwa SWALAATUN-NAFLI. Na chimbuko la jina hili la swala za suna ni kauli tukufu ya Allah: “NA KATIKA USIKU JIONDOSHEE USINGIZI (kidogo) KWA (kusoma) HIYO (Qur-ani ndani ya swala) HIYO NI NAAFILAH KWAKO (ibada ya ziada). HUENDA MOLA WAKO AKAKUINUA CHEO KINACHOSIFIKA”. [17:79]
Baada ya kujua jina la swala za suna kifiqihi na chimbuko la jina hilo, hebu sasa tulitie jina hili katika mizani ya lugha na sheria ili tujue maana yake. Na hapo ndipo tutakapoelewa maana na muradi jumla wa somo letu hili la saba. Neno NAFLI tunaweza kulifasiri kwa maana mbili; kilugha na kisheria.

Endelea

JUKUMU BORA KABISA LA MWANAMKE

Kufikiria maisha ya ndani ya nyumba na ulezi wa watoto kuwa ni udhalilishaji/udunishwaji na ni kuwekwa chini ya daraja/heshima stahiki. Wakati ambapo hupata heshima/fakhri katika kujishu ghulisha na kazi za nje na shughuli shirikishi, hizo ni fikra/nadharia potoshi/lemavu. Ingawa bila ya shaka Uislamu umempa idhini mwanamke kwa kiwango fulani kushiriki katika kazi nje ya nyumba yake. Lakini kamwe haukumaanisha kwa idhini hiyo, wanawake wachupe mipaka kwa kisingizio cha idhini hii waliyopewa.

Endelea

KIAPO CHA UTII (BAY-ATUL RIDHWAAN)

Hapa ndipo hali ya hewa ilipobadilika na kuwa si shwari tena na ikawa hapana budi sasa tatizo hili lipatiwe ufumbuzi mwingine baada ya juhudi za kidiplomasia kushindwa. Kwani tayari Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-alikuwa amekwisha itangaza wazi nia yake ya amani. Na akalidhihirisha hilo kwa kauli sambamba na matendo yake tangu alipopiga hatua ya kwanza akitoka Madinah kuelekea Makah. Na akawaitia Makureishi kwenye njia zisizo na matumizi ya nguvu ili kuzuia umwagikaji wa damu usio wa lazima. Na ili kubakisha mafungamano ya kidugu na kuhifadhi utukufu wa nyumba tukufu ya Allah na kuchunga heshima ya mwezi mtukufu.

Endelea

KHULUI - TALAKA MALIPO

“Khului” ni mojawapo ya aina za talaka katika sheria ya Kiislamu, na msingi na asili ya “Khului” ni kauli yake Taala: “...BASI MKIOGOPA HAWATAWEZA KUSHIKAMANA NA MIPAKA YA ALLAH HAPO ITAKUWA HAPANA LAWAMA IKIWA MWANAMKE ATAJIKOMBOA...” [2:229]. Khului ya kwanza kabisa katika tarekh ya Uislamu ilitokea zama za Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-na hivi ndivyo ilivyo kuwa: Jameelah mke wa Thabit Ibn Qays Al-Answaariy-Allah awawiye radhi-alimuendea Mtume-Rehema na Amani zimshukie-akasema: Ewe Mtume wa Allah! Thabit Ibn Qays simtii dosari katika tabia wala dini, lakini mimi nachelea kuukufuru Uislamu. Mtume akamwambia: “Utamrejeshea kiunga chake cha mitende (alicho kupa kama mahari)?” Akajibu: “Naam”, Mtume wa Allah akasema (kumwambia Qays): “Kikubali kiunga na umtaliki talaka moja”. Bukhaariy, Abu Daawoud & Tirmidhiy-Allah awarehemu.

Endelea

Additional information