KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

ALAMA KUBWA ZA KIYAMA:KUTOKEA MIDIDIMIZO MITATU YA ARDHI

 

Mpendwa mwana jukwaa-Allah akurehemu-leo tena tunaendelea kuishi na zile alama kubwa za Kiyama zilizo elezwa na Bwana Mtume-Rehema na Amani zimshukie. Leo tutasoma na kuiangalia alama hiyo iliyo beba anuani ya somo la jukwaa letu, nayo ni kule kutokea kwa mididimizo mitatu ya ardhi. Na likusudiwalo kuelezwa kwa ibara “mididimizo” ambayo ni tafsiri ya neno la Kiarabu “khusuuf”, ni kule kuzama ardhini kwa sehemu /eneo fulani la ardhi. Neno hilo limetumika ndani ya Qur-ani kwa maana hiyo katika kauli yake Allah Mtukufu akitueleza juu ya mwisho wa mja wake Qaaruun, aliye mpa neema, kisha akatakabari: “Basi tukamdidimiza yeye na nyumba yake katika ardhi; wala halikuwepo kundi lolote la kumnusuru kwa Allah, wala hakuwa miongoni mwa wanao jitetea”. Al-Qaswas [28]:81

Endelea

UNASHIZI (UASI) WA MKE KWA MUME WAKE

Neno “Nushuuzi”, ni neno la Kiarabu linalo beba dhana ya uasi. Na “unashizi wa mwanamke”, ni kule kuasi kwa mke, kumuasi mume wake na kujiweka juu kwake na twaa ya mume ambayo Allah Ataadhamiaye ameiwajibisha juu yake. Allah Ataadhamiaye amesema: “...NA AMBAO MNACHELEA UNASHIZI WAO (kutoka katika ut’iifu kwao)...” [04:34]

Endelea

UKHALIFA WA SAYYIDNA UTHMAN -ALLAH AMWIE RADHI

Yeye ni Uthman bin Affaan, bin Abil-Aaswi, bin Umayyah, bin Abdi Shamsi, bin Abdi Manaaf, Mkureishi wa ukoo wa Umayyah. Na mama yake ni Arwaa bint Kurair, bin Rabeeah, bin Abdi Shamsi, bin Abdi Manaaf. Alizaliwa katika mwaka wa tano tangu kuzaliwa kwa Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie. Na akainukia katika malezi ya tabia njema na mwenendo mzuri, akiwa ni mtu mwenye staha, muepuka machafu. Na pale Allah Ataadhamiaye alipo mpa utume Muhammad-Rehema na Amani zimshukie-Uthman alikuwa ni miongoni mwa wale wa mwanzo kuingia katika Uislamu, kwa juhudi ya Sayyidna Abubakar-Allah awawiye radhi wote.

Endelea

REHEMA/HURUMA... Inaendelea

Uislamu ni ujumbe wa kheri na salama/amani na upole kwa jamii yote ya wanaadamu. Na Allah Ataadhamiaye amekwisha mwambia Mtume wake: “NASI HATUKUKUTUMA ILA UWE NI REHEMA KWA WALIMWENGU WOTE”. [21:107]. Na sura zote za Qur-ani Tukufu zimeanzwa na “BISMILLAAHIR-RAHMAANIR-RAHIIM” – Kwa jina la Allah, Mwingi wa rehema, Mwenye kurehemu.

Endelea

Additional information