KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

ALAMA KUBWA ZA KIYAMA.,.,.Inaendelea/2

 Jukwaa hili halipungui kuwa ni neema ambayo sote tunalazimika kumshukuru Allah kwa kutukirimu neema hii. Hivyo basi ni wajibu wa kila mmoja wetu kuitumia vema neema hii, kwa kuwa tayari kukumbushwa na kisha akayatendea amali yale aliyo kumbushwa kwa ajili ya maslahi na manufaa yake mwenyewe katika dini, dunia na akhera yake.

Hakika alama kubwa za Kiyama zinaangukia katika mafungu (sehemu) mawili; fungu la kwanza ambamo humo bado toba inaendelea kupokelewa na Mola na fungu la pili ambalo humo milango ya toba itafungwa. Na ni ndani ya fungu hilo la pili ndimo imani itatoweka na kuwa haba/adimu kabisa. Sasa basi tukienda na fungu hilo la kwanza, hilo ndilo ambalo kuna khilafu baina ya Wanazuoni wetu-Allah awarehemu-katika utaratibu wake; yaani alama ipi inaanza na inafuatiwa na alama gani.

Na ama zile alama ambazo hadithi zimefumbuliza kutaja wazi kwamba humo ndimo kuna kufungwa kwa mlango wa toba. Hizo zimekusanywa na Hadithi ya Abdillah bin Amrou-Allah amuwiye radhi-kutoka kwa Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-amesema: “Hakika alama ya mwanzo kutokeza ni kuchomoza kwa jua kutoka kwenye machweo yake, na mnyama kuwatokea watu wakati wa Dhuhaa (jua la saa nne mpaka sita). Na alama yoyote itakayo tokea kabla ya mwenzake basi nyingine itaifuatia kwa karibu”. SAHIH MUSLIM [7570]-Allah amrehemu.

Read more...

KAFARA YA YAMINI

Atakaye acha kutekeleza alilo jilazimisha katika Yamini Ghamusi (kiapo cha uwongo) au isiyo Ghamusi, kumemuwajibikia kutoa kafara. Nae ana khiari kutenda mojawapo la mambo matatu haya:

1.         Kumuacha huru mtumwa muislamu, na hili huwa pale wanapo patikana watumwa.

2.         Kuwalisha masikini kumi chakula cha kushiba katika wastani wa chakula anacho ilisha familia yake.

3.         Kuwavisha masikini kumi kwa kile kinacho itwa nguo katika ada.

Angalia, ikiwa atashindwa kutenda lolote kati ya matatu haya ambayo amepewa khiari ndani yake, kutamuwajibikia kufunga siku tatu na wala hakushurutizwa kufululiza.

Endelea

UPOLE NA USAMEHEVU.../Inaendelea/3

Uislamu umeharimisha magomvi ya kisafihi (kipumbavu yasiyo na sababu zenye maana) na kurejesheana matusi baina ya wenye kuhasimiana. Ni magomvi mangapi ambayo huvunjwa humo heshima za watu na huchupa shutuma haramu kwenye heshima zilizo tukuzwa. Na makosa/madhambi makubwa haya hayana sababu yoyote ila ni usaliti wa ghadhabu na kukosekana kwa adabu. Na mizigo/madhambi ya magomvi duni haya, humrejea yule mwasha kaa lake wa mwanzo, kama ilivyo pokewa katika hadithi: “Wawili wenye kutukanana wana stahiki (dhambi ya) waliyo yasema, basi huwa juu ya aliye anza kati ya wawili hao mpaka afanye uadui yule mdhulumiwa”. Muslim-Allah amrehemu.

Endelea

VITA VYA QAADISIYYA

Kisha Roustum akaenda na jeshi lake mpaka akafika Qaadisiya na kupiga kambi Al-Ateeq; hili ni eneo la daraja la Qaadisiya. Mahala hapo palikuwja ni mbele ya kambi ya Waislamu, wakitenganishwa kati yao na mto Furaat. Jeshi la Wafursi lilikuwa na tembo thelathini na tatu. Roustum alipo kwisha iweka sawa kambi yake, alimtumia ujumbe kamanda Sa’ad ya kwamba ampelekee mjumbe wake, akazungumze nae. Kamanda Sa’ad akazipokea salamu za Roustum, akamtuma Rib-iyyi Bin Aamir kwenda kumsikiliza. Mjumbe wa kamanda Sa’ad akamuendea Roustum, akamkuta akiwa amekaa juu ya kitanda cha dhahabu na ametandika mazulia na mito iliyo dariziwa kwa nyuzi za dhahabu.

Endelea

MAJADILIANO NA WATU WA KITABU (MAYAHUDI NA MANASWARA).../Inaendelea/2

Kuwalingania kwenye dini ya haki na kuwarudi katika kusema kwao: Hakika Ibrahimu alikuwa Muyahudi au Mnaswara. Qur-ani Tukufu ikaleta mlolongo wa kauli (maneno) yao hiyo katika aya kadhaa hekimishi. Ndani yake zimo aina mbali mbali za maelekezo matukufu na maongozi nyoofu, kama alivyo sema Allah Ataadhamiaye: “SEMA: ENYI WATU WA KITABU! NJOONI KWENYE NENO LILILO SAWA BAINA YETU NA NYINYI: YA KWAMBA TUSIMUABUDU YEYOTE ILA ALLAH, WALA TUSIMSHIRIKISHE NA CHOCHOTE; WALA TUSIFANYANE SISI KWA SISI WAOLA WALEZI BADALA YA ALLAH. NA WAKIGEUKA BASI SEMENI: SHUHUDIENI YA KWAMBA SISI NI WAISLAMU. ENYI WATU WA KITABU! MBONA MNABISHANA JUU YA IBRAHIM, NA HALI TAURATI NA INJILI HAZIKUTEREMSHWA ILA BAADA YAKE? BASI HAMZINGATII? ANGALIENI! NYINYI MLIBISHANA KATIKA YALE MLIYO YAJUA. MBONA SASA MNABISHANA KATIKA YALE MSIYO YAJUA? NA ALLAH NDIYE AJUAYE, NA NYINYI HAMJUI. IBRAHIM HAKUWA YAHUDI WALA MKRISTO, LAKINI ALIKUWA MWONGOFU MUISLAMU, WALA HAKUWA KATIKA WASHIRIKINA. WATU WANAO MKARIBIA ZAIDI IBRAHIM NI WALE WALIO MFUATA YEYE NA NABII HUYU NA WALIO AMINI. NA ALLAH NDIYE MLINZI WA WAUMINI. KIPO KIKUNDI KATIKA WATU WA KITABU WANAO PENDA KUKUPOTEZENI; LAKINI HAWAPOTEZI ILA NAFSI ZAO, NAO WENYEWE HAWATAMBUI. ENYI WATU WA KITABU! MBONA MNAZIKATAA ISHARA (aya) ZA ALLAH ILHALI NYINYI MNASHUHUDIA? ENYI WATU WA KITABU! MBONA KWELI MNAIVISHA UWONGO, NA KWELI MNAIFICHA ILHALI MNAIJUA?” [03:64-71]

Read more...

Additional information