KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

ALAMA KUBWA ZA KIYAMA: DHIMA NA MAJUKUMU YA IMAMU MAHDIY

 Ndugu mwana jukwaa letu-Allah akurehemu-ni kheri kwetu sote ikiwa tutafahamu ya kwamba kuja/kuletwa kwa Imamu Mahdiy si jambo la sadfa, bali ni mpango maalumu wa Mola kumleta mja wake huyo kuja kuyatekeleza majukumu. Na katika jumla ya dhima na majukumu hayo kama yalivyo tajwa katika vitabu, Imamu Mahdiy atakuja ili:

  • Kuieneza Sunna ya Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-na kuiondosha bidaa: “Hatamwamsha aliye lala na wala hatamwaga damu. Atapigana kuisimamisha Sunna na ataisimamisha dini katika zama za mwisho kama alivyo isimamisha Mtume-Rehema na Amani zimshukie”.

    Read more...

UMUHIMU WA FAMILIA NDANI YA UISLAMU

Neno hili “familia” lina maana mbili; maana ya kilugha na ile ya kisheria. Neno “familia” katika lugha ya Kiarabu linabeba dhana ya watu wenye mahusiano ya karibu mno na mtu. Na hukusudiwa kwa neno “familia” Kiistilahi katika mpango wa Uislamu: Ule mtungo (mlolongo) unao wachanganya pamoja akina baba, mama, babu, bibi, watoto wa kike na wale wa kiume na watoto wa kiume (wajukuu) wa mtoto wa kiume.

Read more...

UPAJI NA UKARIMU...Inaendelea/4

Uislamu kama dini ya maumbile, unamuusia mtu kuifanyia ukarimu nafsi yake yeye mwenyewe, halafu ahali zake (mke/watoto), halafu ndugu zake, kisha ndio watu wengine. Na muradi/maana ya mtu kuikarimu nafsi yake, ni kuitoshelezea haja zake za halali na kuizuia na haramu. Na aihifadhi na majanga ya ufakiri yanayo ipomosha hadhi yake katika jamii na kumshusha chini ya daraja (kiwango) la wajibu la utukufu wa Muislamu. Na yote hayo yafanyike ndani ya wigo wa ukatikati wa matumizi ya rasilimali alizo ruzukiwa, kusiwe na israfu wala ufujaji ndani yake. Na kunamuelea/kunamjuzia Muislamu kujilimbikizia mali itakayo muwezesha kuyafikia malengo hayo yaliyo shariiwa. Kama hakufanikiwa kuipata, basi yeye huyo ndiye fakiri mbele ya macho ya sheria.

Endelea

USHINDI WA JULUULA

Wafursi walipo shindwa, wakaondoka Madaain haoo wakaelekea upande wa Kaskazini mpaka wakafika Juluulaa, Mashariki ya mto Dejlah. Juluulaa; ni mji ulioko katika kingo za mto Dejlah, Kaskazini mwa Madaain, nao ni miongoni mwa majimbo ya Baghdaad. Wakasigana katika suala la njia gani wapite, watu wa Adhribijaan wanataka wafuate njia inayo elekea Kaskazini na watu wa jimbo la Faaris wanataka wafuate njia inayo elekea Kusini. Wakaambizana: Tukigawanyika katika njia, kila kundi likashika njia yake, hatutajumuika (hatutaungana) tena pamoja. Basi njooni, tujikusanye pamoja, tupigane na Waarabu hapa. Ushindi ukiwa wetu, litakuwa limetimia tulitakalo, na ukiwa wao tutakuwa tumeziponya nafsi zetu. Wakamtawalisha Mahraan Ar-raaziy uongozi, awaongoze katika azma yao hii ya vita. Wakachimba handaki kubwa kuwazunguka, wakalizungushia lote misumari, wakaacha njia yao tu.

Read more...

MAJADILIANO NA WATU WA KITABU (MAYAHUDI NA MANASWARA).../Inaendelea/6

Kudai kwao ya kwamba nyumba ya Akhera (pepo) ni yao wao peke yao na kwamba wasio wao miongoni mwa watu wengine hawana nafasi humo. Na Qur-ani tukufu ikayarudi madai yao hayo katika aya kadhaa, miongoni mwake ni kauli yake Allah Ataadhamiaye: “SEMA: IKIWA NYUMBA YA AKHERA ILIYOKO KWA ALLAH NI YENU TU BILA YA WATU WENGINE, BASI TAMANINI MAUTI KAMA NYINYI MNASEMA KWELI. WALA HAWAYATAMANI KAMWE KWA SABABU YA YALE YALIYO TANGULIZWA NA MIKONO YAO; NA ALLAH NI MWENYE KUWAJUA VYEMA WANAO DHULUMU. NA HAKIKA UTAWAONA NI WENYE KUWASHINDA WATU WOTE KWA PUPA YA KUISHI, NA KULIKO WASHIRIKINA. KILA MMOJA WAO ANATAMANI LAU ANGELI PEWA UMRI WA MIAKA ALFU. WALA HAYO YA KUZIDISHIWA UMRI HAYAMUONDOSHEI ADHABU; NA ALLAH ANAYAONA WANAYO YATENDA”. [02:94-96]

Endelea

Additional information