KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

KUTOA SALAMU NA MFUATANO WA NGUZO

SALAMU YA KWANZA

Kutoa salamu ni ule ugeukaji wa kutumia shingo tu wa

mwenye kuswali kuliani kwake il-hali akisema

…………ASSALAAMU ALAYKUM WARAHMATULLAH

Nguzo hii ni natija ya kauli ya Bwana Mtume – Rehema na Amani zimshukie

Endelea

MWANAMUME MUISLAMU KUMUOA MWANAMKE ASIYE MUISLAMU

Ni miongoni mwa mambo yaliyo wazi bayana yasiyohitaji elimu kujua kuwa ni jambo lisilojuzu kisheria mwanamume muislamu kumuoa mwanamke asiye muislamu. Ila tu atapokuwa mwanamke huyo ni miongoni mwa Ahlul-Kitaab (watu wa kitabu); yaani ni Myahudi au Mnaswara kama tutakavyokuja kulibainisha hilo, Inshallah hivi punde tu. Ama wanawake wengine wasio hao ni haramu kwa muislamu kuwaoa. Kwa hivyo basi, hakujuzu muislamu kumuoa mwanamke mushrikina, budha, muhindu, aliyeritadi wala muabudu sanamu, wala... wala...

Endelea

KUWA NA NIA NJEMA NA IKHLASWI KWA ALLAH MTUKUFU.

Naam, ndugu yangu katika Uislamu-Allah atujaalie kuwa waislamu wakweli-tambua na ufahamu kwamba miongoni mwa mambo yenye uokozi kwako leo katika ulimwengu huu na kesho katika ulimwengu ule ujao. Ni wewe kama muislamu wa kweli kuwa na nia njema na ikhlaswi kwa Allah Bwana Muumba na Mlezi wako. Uyafanye yote hayo huku ukizitafakari kwa kina kauli hizi tukufu za Mola wako: “...WAKO MIONGONI MWENU WANAOPENDA DUNIA NA WAKO MIONGONI MWENU WANAOPENDA AKHERA...” [3:152]  Na akasema tena: “NA ANAYEITAKA AKHERA NA AKAZIFANYIA JITIHADA AMALI ZAKE (hiyo akhera) NA HALI YA KUWA NI MUISLAMU. BASI HAO JITIHADA YAO (hiyo) ITAKUWA NI YENYE KUSHUKURIWA”. [17:19]

Endelea

KUUAWA KWA KA'BU IBNUL-ASHRAF

Yahudi Ka’ab Ibn Al-Ashraf akarejea Madinah kutoka Makah alikokwenda kuchochea fitna na uadui dhidi ya Mtume na waislamu.

Akarudi hali ya kuwa uadui na chuki yake kwa Mtume wa Allah ukiwa umerudufika kuliko ilivyokuwa kabla hajaenda Makah.

Na akawa na ulimi mchafu mno usiostahamilika kwa wanawake wa Kiislamu, kiasi cha kumfanya Mtume kuwa na dhiki kubwa ya moyo na akatamani kupumzika na shari la mtu huyu muovu. Akasema Mtume–Rehema na Amani zimshukie–kuwaambia maswahaba wake:

Endelea

Additional information