KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

SIKUKUU YA EIDIL ADH-HAA NA ADABU ZAKE

 Shukrani zote ni stahiki na milki yake Allah Mtukufu, anaye waambia Waumini katika kitabu chake kitukufu: “Basi swali na uchinje kwa ajili ya Mola wako Mlezi”. Sala na salamu zimuendee mbora wa walio pata kuhiji, wanao hiji na watakao hiji mpaka siku ya Kiyama, anaye uambia umma wake: “Hakika la mwanzo tunalo anzia nalo siku yetu hii (ya Eid) ni kuswali, kisha tunarejea (majumbani mwetu) tunachinja. Basi atakaye fanya hivyo, huyo bila ya shaka ameipata Sunna yetu (amefuata mwenendo wetu). Na atakaye chinja kabla ya huko (kuswali), hakika si jenginelo, hiyo (itakuwa ni) nyama aliyo wapa watu wake wa nyumbani, haimo katika ibada ya kuchinja”. Ziwaendee kadhalika Aali, Sahaba na umati wake wote.

Endelea

KUMSAIDIA BABA/BABU KUJIZUIA NA MACHAFU

Kunamuwajibikia mtoto, awe ni wa kiume au yule wa kile, awe ni muislamu au kafiri, kumsaidia baba yake kupata kinga dhidi ya dhambi/uchafu wa zinaa, na mfano wa baba katika kadhia hii, ni babu, ni mamoja amekuwa ni babu kwa upande wa baba (babu mzaa baba), au ni kwa upande wa mama (babu mzaa mama). Hali kadhalika, ni mamoja amekuwa ni muislamu (babu huyo) au ni kafiri. Na huko kumsaidia ni kumpa mahari ya kuolea mwanamke huru (muungwana). Au amwambia: Oa mimi nitakupa mahari.

Endelea

UTOAJI FATWA

Mwanzoni mwa Uislamu, fat-wa zilikuwa zikitolewa kutoka ndani ya kitabu cha Allah (Qur-ani) na Sunna ya Mtume wake-Rehema na Amani zimshukie-(Hadithi). Na zama hizo nuru ya utume ilikuwa imeuenea uma, walikuwepo wengi miongoni mwao walio zipokea na kuzihifadhi hadithi. Wako walio pokea hadithi nyingi kama walivyo kuwepo wale walio pokea hadithi chache. Miongoni mwa walio pokea hadithi nyingi ni Mama wa Waumini; Bi. Aysha, Abdullah Bin Umar, Abdullah Bin Masoud, Ibn Amrou Bin Al-Aaswi na wengineo-Allah awawiye radhi.

Endelea

UMOJA ...Inaendelea

Hakika amali moja (tendo moja la ibada) katika hakika halisia yake na sura (taswira) yake, ujira wake unatofautiana kwa kiwango kikubwa pale anapo itenda (amali hiyo) mtu akiwa peke yake na pale anapo itenda (amali hiyo hiyo) akiwa pamoja na wenzake. Hakika rakaa mbili za swala ya Alfajiri na rakaa nne za swala ya Adhuhuri, ni zile zile hazizidi kitu pale mtu anapo pendelea kuziswali pamoja na jamaa (kundi la waumini wenzake), kuliko kuziswali katika upeke yake. Pamoja na hivyo, kwamba idadi ya rakaa ni ile ile haizidi, lakini Uislamu umeurudufisha ujira wake kwa mara ishirini na kitu, pale mtu anapo simama mbele ya Allah pamoja na wenzake wakaabudu kwa pamoja, nyuma ya kiongozi mmoja.

Endelea

ALAMA KUBWA ZA KIYAMA: UJIO WA NABII ISA...Inaendelea

 

Allah Mtukufu anasema: “Na hawi katika watu wa kitabu ila hakika atamuamini yeye kabla ya kufa kwake. Naye siku ya Kiyama atakuwa shahidi juu yao”. An-Nisaa [04]:159

 

Katika kuitafsiri kauli hiyo yake Allah na kumtaja mlengwa wa maneno hayo, imepokewa kutoka kwa Ibn Abbas na Said bin Jubeir-Allah awawiye radhi: “Na hawi katika watu wa kitabu ila hakika atamuamini yeye kabla ya kufa kwake...”. amesema: Ni kabla ya kufa kwa Nabii Isa-Amani imshukie.

Endelea

Additional information