KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

ALAMA ZA KIYAMA:WATU KUSHINDANA KATIKA KUIPATA DUNIA

 

Miongoni mwa alama za Kiyama zilizo elezwa na yule aliye Mkweli na Muaminifu ni pamoja na Watu kushindana katika kuipata Dunia, hilo ndilo somo la jukwaa letu la juma hili. Na hivi ndivyo Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-anavyo uzungumzia umati wake katika janga hili la kukimbizana na Dunia, tumsikilize kisha tutafakari pamoja:

 

Wallah, mimi siuchelei ufakiri (umasikini) juu yenu, lakini ninalo lichelea kwenu ni nyinyi kukunjuliwa Dunia kama ilivyo kunjuliwa kwa walio kuwa kabla yenu. Kwa ajili hiyo basi, mkashindana katika kuipata kama walivyo shindana wao na ikakuangamizeni kama ilivyo waangamiza wa kabla yenu”. Bukhaariy [6425]-Allah amrehemu.

Endelea

NGUZO ZA HIJJA

Tayari umekwisha jua kwamba nguzo za kitu/jambo ni zile sehemu/vipengele vya msingi ambavyo kitu hicho kinaundika au kinajengeka kutokana navyo. Kwa hivyo basi, nguzo za Hijjah ni zile amali (matendo) ambazo inapo puuzwa (kuachwa kutendwa) moja miongoni mwake, Hijah huwa batili. Na wala haiwezi kuungwa na kafara au fidia yo yote, na nguzo za Hijah ni tano kama zifuatavyo:

Endelea

ELEMENTI ZA UTENGENEFU WA JAMII...Inaendelea

Kunawawajibikia wadau wote wa elimu; wanafunzi, waalimu, masheikh na viongozi, kuyaadhimisha maamrisho na makatazo ya Allah. Na khofu ya Allah ikite ndani ya mioyo yao kuliko khofu ya kitu chochote kile kiwacho. Na wala wasijali na kuvunjwa nguvu na wale wote walio dhidi ya haki vyovyote vile watakavyo kuwa na popote pale watakapo kuwa. Wawe katika msimamo huo kwa kumuamini Allah na kwa kuisadiki ile ahadi yake aliyo muahidi Mtume wake na baki ya mitume wengine katika kauli yake: “NA WALIO KUFURU WAKAWAAMBIA MITUME WAO: TUTAKUTOENI KATIKA  NCHI YETU, AU MRUDI KATIKA MILA YETU. BASI MOLA WAO MLEZI ALIWALETEA WAHYI: HAKIKA TUTAWAANGAMIZA WALIO DHULUMU. NA  TUTAKUWEKENI KATIKA ARDHI BAADA YAO. HAYA NI KWA ANAYE OGOPA KUSIMAMISHWA MBELE YANGU, NA AKAOGOPA MAONYO YANGU”. [14:13-14]

Endelea

KUUGUZWA KWAKE KWENYE NYUMBA YA BI AISHA (RA)

Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-akawataka idhini wake zake akauguzwe katika nyumba ya Bi. Aysha, nao wakampa idhini-Allah awawiye radhi wote. Akatoka akitembea akiwa ameshikiliwa baina ya Al-Fadhli Ibn Abbas na Aliy Ibn Abi Twaalib. Akiwa amekifunga utepe kichwa chake, akiiburuza miguu yake mpaka akaingia nyumbani kwa Bi. Aysha. Akauguzwa hapo mpaka kufariki kwake na kwenda katika ujirani wa Bwana Mlezi wake.

Endelea

KUTOLETA UENEVU KATIKA HUKUMU ZA MAS-ALA...Inaendelea

Na wakati Qur-ani Tukufu ilipo kuwa ikiwazungumzia waja wa   Ar-rahmaan (Mwingi wa rehema) na thawabu maridhawa alizo waandalia Allah Ataadhamiaye. Na wale watendao maovu na adhabu kali aliyo wakamia, tunaikuta Qur-ani Tukufu imewavua kutoka katika kundi la watenda maasi hawa. Wale ambao walio tubia toba ya kweli kweli, inasema: “NA WALE WASIO MWOMBA MUNGU MWENGINE PAMOJA NA ALLAH, WALA HAWAIUI NAFSI ALIYO IHARIMISHA ALLAH ISIPO KUWA KWA HAKI, WALA HAWAZINI – NA ATAKAYE FANYA HAYO ATAPATA MADHARA. ATAZIDISHIWA ADHABU SIKU YA KIYAMA, NA ATADUMU HUMO KWA KUFEDHEHEKA”. –

Endelea

Additional information