KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

HIJJAH NA UMRAH

“Hijjah” ni neno la Kiarabu linalobeba maana mbili; maana katika lugha (maana isiyo rasmi) na maana katika sheria (maana rasmi). Katika matumizi ya kawaida ya lugha ya Kiarabu, neno “Hijjah” linabeba dhana ya kukusudia. Ama katika fani ya sheria    (Fiq-hi) neno hili lina maana ya kuikusudia nyumba tukufu ya Allah iliyoko Makkah. Kwa ajili ya utekelezaji wa ibada maalumu chini ya masharti maalumu. Hii ndio maana ya Hijah, hebu sasa na tungalie:

Endelea

MSIMAMO WA QUR-AN KWA WALIOACHA KWENDA VITANI BILA UDHURU

Kwa ajili hiyo basi, Qur-ani Tukufu ilishikilia msimamo mkali kabisa kwa wale ambao waliacha kwenda vitani bila ya kuwa na udhuru – zingatiwa. Ikawalaumu na kuwaumbua, ikawafedhehesha na kuwasifia uduni, upomoshi wa hima na upuuzi. Na kwamba wao hawayachangamkii ila manufaa/maslahi ya dunia na malengo yenye kuondoka. Ama amali tukufu na mambo adhimu, wao si wadau wala watafutaji wake: “NA LAU INGELIKUWA IPO FAIDA YA PAPO KWA PAPO, NA SAFARI YENYEWE NI FUPI, WANGELI KUFUATA. LAKINI WAMEONA NI MBALI NA KUNA MASHAKA. NAO WATAAPA KWA ALLAH: TUNGELI WEZA BILA YA SHAKA TUNGELI TOKA PAMOJA NANYI. WANAZIANGAMIZA NAFSI ZAO. NA ALLAH ANAJUA KUWA HAKIKA HAO NI WAONGO......NA MONGONI MWAO WAPO WANAO KUSENGENYA KATIKA KUGAWA SADAKA. WANAPO PEWA WAO HURIDHIKA NA WAKITO PEWA HUKASIRIKA”. [9:42-58]

Endelea

KILA UPANDE UWE NA NIYA YA KUDHIHIRISHA HAKI

Kadhalika katika jumla ya misingi na adabu/taratibu ambazo Uislamu umeziweka kwa ajili ya kuondosha mizozo/makindano. Ni kila upande husika katika mjadala kuingia katika mjadala kwa makusudi ya kudhihirisha haki na ilivyo sawa, hata kama udhihirisho huo uko upande wa mpinzani.Na hili ndilo tunalo liona wazi katika makindano (ikhtilafu) ya maswahaba na katika midahalo yao kwenye masuala mengi. Na katika jumla ya mifano hai ya hayo, ni ule mdahalo ulio jiri baina ya Sayyidna Abubakar na Umar-Allah awawiye radhi-katika     mas-ala ya kuikusanya Qur-ani baada ya kufariki kwa Mtume-Rehema na Amani zimshukie.

Endelea

FADHILA/UBORA WA SUBIRA KATIKA SUNNA

Na miongoni mwa yaliyo pokewa katika Sunnah katika kutaja fadhila/ubora wa subira, ni hadithi zifuatazo: 
1.     
Imepokewa kutoka kwa Anas-Allah amuwiye radhi-kwamba Mtume wa Allah–Rehema na Amani zimshukie-amesema: “Hakika Allah Ataadhamiaye amesema: Nitakapo muonja mja wangu kwa vipenzi vyake viwili [macho], kisha akasubiri, nitampa badali ya pepo kutokana na viwili hivyo”. Bukhaariy [10/100]-Allah amrehemu.

Endelea

ALAMA ZA KIYAMA: WATU WAZIMA KUFUNDISHWA NA WATOTO WADOGO

 

Ndugu mwana-jukwaa letu-Allah akurehemu-ni kheri kwako ikiwa utatambua na kufahamu ya kwamba aya za mwanzo kabisa kuteremka kwa Bwana Mtume-Rehema na Amani zimshukie-zilikuwa ni aya za elimu. Ni aya zinazo muwajibishia mwanaadamu kutafuta elimu, ni aya zinazo muonyesha mwanaadamu kwamba wajibu wake wa mwanzo ni kusoma, ni aya zinazo mfahamisha mwanaadamu ya kwamba ili anufaike na maisha ya ulimwengu huu na kupata saada ya ulimwengu ujao, ni lazima asome.

 

Naam, Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-hakuamrishwa kwanza swala, swaumu, zaka wala hija, kwa nini. Ataswali vipi, atafunga vipi, atatoaje zaka na atahiji vipi, bila ya kuwa na elimu ya namna ya utekelezaji wa ibada hizo?! Hapo ndio ikawa ni dharura asome kwanza na hiyo ndio hekima/falsafa ya aya za mwanzo kushuka, kuwa ni aya za elimu. Elimu katika Uislamu ni jambo la FARADHI kwa Muislamu, kwa kuwa Muislamu hawezi kumuabudu Mola Muumba wake itakiwavyo kama hana elimu, hawezi kuuamirisha ulimwengu wake kama hana elimu.

Endelea

Additional information