KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

ALAMA ZA KIYAMA: KUKADHIBISHWA ALIYE MKWELI NA KUAMINIWA ALIYE KHAINI

Ndugu wana jukwaa letu, kila mwanaadamu anaye ishi leo; katika zama hizi za mwisho kama zilivyo itwa na Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-hahitaji kufafanuliwa anuani ya somo letu la leo. Kwa sababu hiyo ndio hali tunayo ishi nayo leo na hapo ndipo ulimwengu ulipo fikia leo. Ulimwengu leo haumtaki kabisa mtu mkweli, mtu mkweli amekuwa ni adui anaye pigwa vita popote pale anapo jitokeza, iwe ni katika utumishi wa umma au ule wa serikali, au iwe ni katika wigo wa siasa au hata katika sekta ya biashara. Na badala yake mtu muongo ndiye anaye aminiwa na kukubaliwa hata akakabidhiwa na kupewa amana ya uongozi wa umma. Matokeo ni haya ambayo sote tunayashuhudia leo, ufisadi umekithiri, rushwa imetapakaa na mambo yote yameharibika.

 

Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-amesema katika kuielezea hali hiyo na kutujuza kuwa hizo ni miongoni mwa alama za Kiyama, tumsikilize: “Miongoni mwa alama za Kiyama ni (kupatikana) uchafu wa maneno na matendo, kukata udugu, kukadhibishwa mtu muaminifu na kuaminiwa mtu khaini”. Twabaraaniy-Allah amrehemu.

Endelea

KUTOA ZAKA KUPITIA IMAMU

Kwa kuyazingatia mas-ala haya; yaani utoaji wa zakah kupitia kwa Imamu, mali ya zakah inagawanyika katika mafungu mawili:

ü        Mali batini na

ü        Mali dhahiri.

      Mali batini: Hizi zinahusisha fedha na dhahabu, mali za biashara na rikaazi. Kunamuelea mmiliki kutoa zakah ya mali hizi na kuwapa wastahiki yeye mwenyewe akitaka bila ya kupitia kwa Imamu. Kama kunavyomuelea kutokumpa Imamu hata kama atamtaka kufanya hivyo bali hakujuzu khasa kwa Imamu kuomba  kupewa zakah ili aigawe yeye. Hii ni kwa sababu hizi ni mali batini ambazo mmiliki ndiye azijuaye zaidi.

Endelea

UDUGU WA KIBINADAMU...Inaendelea

Uislamu una mchango wake mkubwa sana katika kuweka misingi ya usawa. Vitabu vya hadithi vimetunukulia kwamba zilimfikia khabari Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-ya kuwa Abu Dhari Al-Ghifaariy alimtukana mtumishi wake kwa sababu ya weusi wa mama yake. Hilo likamghadhibisha mno Bwana Mtume na akamwambia Abu Dhari: “Hakika wewe ni mtu mwenye (kasumba ya) jahilia”. Kuisikia kauli hii ya Mtume, Abu Dhari akaliweka shavu lake juu ya ardhi na kumwambia mtumishi wake aliye mtukana: Inuka ulikanyage shavu langu.

Endelea

ABU SUFYAN AJARIBU KUSAHIHISHA MAKOSA YA MAKUREISHI

Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-akakadiria kwamba Makureishi watadiriki ubaya wa kitendo walicho kitenda. Na kwamba hapana budi watamtumia ujumbe ili kutengeneza hali/uhusiano ulio haribiwa na khiana yao, ndipo Mtume akawaambia maswahaba wake: "Kama kwamba Abu Sufyaan amekujilieni ili kuutia nguvu mkataba na kuongeza muda". Yote aliyo yakadiria na kuyatazamia Mtume, yakatokea kama alivyofikiria, kwani Makureishi walihisi mwisho mbaya utakao ifuatia khiana yao. Wakamtuma Madinah kiongozi wao Abu Sufyaan Ibn Harb ili pengine yeye anaweza kuyadiriki na kuyasahihisha matokeo ya kosa hili baya.

Endelea

WATIIFU NA WAASI MIONGONI MWA WATU WA KAWAIDA

Kumemlazimu mtu wa kawaida (asiye mwanachuoni), mwenye kulazimikiana na kudumu na twaa ya Allah Ataadhamiaye. Kujifunza elimu ya lazima ambayo haitimii wala kuswihi twaa yake hiyo ila kwayo (elimu hiyo). Yaani ajifunze miongoni mwa elimu za dhaahiri, mithili ya hukumu mbali mbali za twahara, swala, swaumu na baki ya ibada nyinginezo zinazo ingia katika maana hiyo.

Endelea

Additional information