KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

RAMADHAN: FURSA YA TOBA IMEREJEA TENA, TUITUMIE VEMA

Shukrani zote ni stahiki na milki yake Allah Mtukufu, anaye waambia Waumini katika kitabu chake kitukufu: “Enyi mlio amini! Mmefaradhishiwa swaumu, kama walivyo faradhishiwa walio kuwa kabla yenu, ili mpate kumcha Mungu”. Sala na salamu zimuendee mbora wa walio pata kufunga, wanao funga na watakao funga mpaka siku ya Kiyama, anaye uambia umma wake: “Mwenye kufunga Ramadhani hali ya kuwa na Imani na kutaraji kupata thawabu, husamehewa mtu huyo madhambi yaliyo tangulia”. Ziwaendee kadhalika Aali, Sahaba na umati wake wote.

Endelea

NGUZO ZA SWAUMU

Swaumu kama ibada na miongoni mwa nguzo tano za Uislamu, inaundwa/imejengwa juu ya nguzo mbili za msingi, ambazo ni:

1.         NIA YA SWAUMU.

2.         KUJIZUIA NA VYENYE KUFUNGUZA, KUANZIA ALFAJIRI MPAKA KUZAMA/KUTUA KWA JUA.

Haya hebu na tuziangalie kwa kina na ufafanuzi nguzo mbili hizi za swaumu, tukianzia na:

Endelea

HAKI YA IMANI/2

Mtu yeyote hata kama ni miongoni mwa wadau wa vita dhidi ya waislamu, atakapotaka amani, wito wake huo wa amani utakubaliwa. Na kwa ajili hiyo atakuwa ni mwenye amani, aliye salimika. Hakujuzu kumfanyia uadui kwa namna yoyote ile iwayo, hili linaungwa mkono na kuwekwa wazi na kauli yake Allah Atukukiaye: "NA IKIWA MMOJAWAPO KATIKA WASHIRIKINA AKIKUOMBA ULINZI, BASI MPE ULINZI APATE KUSIKIA MANENO YA ALLAH. KISHA MFIKISHE PAHALA PAKE PA AMANI. HAYA NI KWA KUWA WAO NI WATU WASIOJUA KITU". [09:06]

Endelea

MTUME SAW AWAFUATILIA MAADUI HADI TWAIF

Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-akaamuru mateka na mali zikusanywe na kupelekwa katika bonde la “Ji’iraanah”. Halafu Mtume na maswahaba wake wakaenda Twaif, ambako Maalik Ibn Auf na baadhi ya watu wake na wale wa Thaqiyf walio ponyoka walikimbilia huko. Thaqiyf walikuwa wamejihifadhi ngomeni mwao na kufunga milango yake na wakawa wamechukua chakula na silaha za kutosha muda mrefu. Hayo yakiwa ni maandalizi ya botari (mzingiro) ndefu, iwapo Mtume ataamua hivyo. Na Thaqiyf walikuwa na umahiri mpevu kwa mapigano ya ndani ya ngome, wakakongamana kuzilinda ngome zao kwa nguvu zao zote. Na kuzuia kila jaribio litakalo fanywa na waislamu kwa lengo la kuzifikia na hatimaye kuzifungua ngome zao.

Endelea

HITIMISHO: DA'WAH TIMILIFU...Inaendelea/3

Amesema Salman Al-Faarsiy-Allah amuwiye radhi: “Mambo matatu yamenistaajabisha mpaka nikacheka: Mtegemea dunia na ilhali mauti yanamtafuta. Na mghafilika asiye sahauliwa na mwenye kucheka ujao wa kinywa na ilhali hajui je, Bwana Mlezi wa viumbe wote amemghadhibikia au yu radhi nae. Na mambo matatu yamenihuzunisha mpaka nikalia: Kuondoka kwa Muhammad; Bwana wa mwanzo na wa mwisho na kundi lake. Na kitisho (kishindo) cha Kiyama na kusimama mbele ya Allah na ilhali sijui je, nitapelekwa peponi au motoni”.

Endelea

Additional information