KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

BAADHI YA ALAMA ZA KIYAMA ALIZO ZITAJA MTUME AMBAZO ZIMESHA TOKEA

 

Sifa njema zote ni haki ya Allah; Mola wa viumbe wote. Yeye pekee ndiye wa kuabudiwa na kuombwa. Rehema na Amani zishuke juu ya Bwana wetu Muhammad bin Abdillah, maswahaba wake na kila aliye itika mwito wake na kufuata maagizo yake mpaka siku ya Kiyama.

 

Baada ya kujifunza kuhusiana na siku ya Kiyama na vipengele vyake katika darasa zilizo pita, leo kwa msaada wake Mola tutaanza kuangalia baadhi ya Alama za Kiyama kama zilivyo tajwa na Mtume wa Allah, ambazo tayari zimesha tokea, tunaishi nazo katika maisha yetu ya kila siku. Tutazieleza alama hizo ili sisi na nyinyi tupate kuchukua mazingatio na kutambua kuwa Kiyama ki karibu mno.

 

Ndugu msomaji wetu-Allah akurehemu-ni vema ukajua ya kwamba kabla ya kuja kwa Kiyama, kuna Alama kadhaa andamizi zilizo tajwa na Bwana Mtume-Rehema na Amani zimshukie-ambazo nyingi miongoni mwake zimesha tokea na nyingine bado hazijashuhudiwa. Zile ambazo zimesha tokea, zimepewa jina la “Alama ndogo za Kiyama”, na zile ambazo hazijatokea na zitatokea karibu kabisa na Kiyama, hizo zinaitwa “Alama kubwa za Kiyama”. Huu ndio ukweli tunao paswa kuufahamu kuhusiana na Kiyama na Alama zake kama unavyo elezwa na Qur-ani Tukufu:

Endelea

SWALA YA IDDI...Inaendelea

d)        Wakati wa swala ya Idi:

Wakati wa swala ya Idi huanza tangu kuchomoza kwa jua na kuendelea mpaka kupinduka kwa jua (saa sita na nusu). Haya ndio mafuhumu ya hadithi iliyopokelewa kutoka kwa Al-Baraai-Allah amuwiye radhi-akisema: Nilimsikia Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-akikhutubu, akasema (katika khutba yake hiyo): “Hakika cha mwanzo tunachoanza nacho katika siku yetu hii (ya Idi) ni kuswali...”.  Bukhaariy (908)-Allah amrehemu.

Endelea

UTAFITI WA KISASA KUHUSU MAZIWA YA MAMA

Maulamaa, watafiti na madaktari wa ulimwengu mzima wamekongamana kwa kauli moja kwamba maziwa ya mama ndio chakula bora kabisa kwa watoto wachanga. Chakula ambacho huwapa siha (afya njema) na kuwapa kinga dhidi ya maradhi mbalimbali. Maziwa ya mama ni johari kwa maisha yote ya vichanga hivi. Imeonekana kwa jamii ya wanyama wanyonyeshao (mammals), hali kadhalika kwa binadamu kwamba maziwa yao wenyewe ndio chakula bora na chenye kuwafaa watoto wao wachanga. Kwa mfano maziwa ya ng’ombe ni chakula bora kifaacho kwa ndama wake, kwa sababu wao (ndama) wanahitaji kukua haraka kimaumbile ili waweze kuitumia miguu yao minne kwa ajili ya kujitafutia riziki na maisha yao.

Endelea

VITA IKASITISHWA NA DA'WAH IKAPATA NJIA

Ikawa katika jumla ya matunda ya suluhu hii, ni kusitishwa kwa vita baina ya waislamu na Makureishi. Ni vema ikakumbukwa kwamba hawa Makureishi ndio waliokuwa kikwazo kikubwa tangu kudhihiri kwa Uislamu. Na uadui na chuki zao dhidi ya Uislamu na waislamu ukawa ndio chemchem na shina la mabalaa yote yawafikayo waislamu. Na Waarabu wengine na Mayahudi nao wakawa wanafuata nyayo za Makureishi katika kuhakikisha kuwa Uislamu unakufa. Kama kwamba Makureishi ndio waliokuwa kijinga cha moto kinachowasha moto wa uadui na chuki dhidi ya waislamu. Ilipotimia suluhu baina yao na waislamu, kijinga hiki hatari kikawa kimezimika chenyewe. Na hivyo kuufanya moto ukizungukao kugeuka na kuwa majivu yasiyomdhuru hata mdudu chungu. Tumeona hukoo tulikoanzia kwamba mara tu Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-alipoanza kuitekeleza amri ya kufikisha ujumbe wa Allah kwa waja wa Allah.

Endelea

DA’AWAH (MLINGANO) TIMILIFU NA UKUMBUSHO ENEVU....Inaendelea

Allah Taala alipo mjaalia Muhammad-Rehema na Amani zimshukie-kuwa mwisho wa mitume na manabii, akasema Ataadhamiaye: “MUHAMMAD SI BABA WA YE YOTE KATIKA WANAUME WENU, BALI NI MTUME WA ALLAH NA MWISHO WA MANABII NA ALLAH NI MJUZI WA KILA KITU” [33:40] Basi kwa kauli yake hii akawa amekhitimisha kwake utume na unabii na akamfanya kuwa ukamilifu na utimilifu wa utume. Kama alivyo fanya kwake mwanzo na ufunguzi wa mitume, ndivyo amefanya kwake mwisho na khitamu yake. Kwa mantiki hii basi, hakuna baada yake nabii wala mtume atakaye kuja. Akajaalia kwa fadhila na neema zake katika maulamaa wa umati wake ambao wao ndio warithi wa Mtume na makhalifa wake na wachukuzi wa sheria yake.

Endelea

Additional information