KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

ALAMA ZA KIYAMA: KUFICHAMA MUUMINI

 

Kwa darubini na jicho la mwanaadamu kamili, darubini iliyo ziona zama zetu hizi karne kumi na tano zilizo pita, jicho la mwanaadamu huyo liliiona hali hii tunayo ishi nayo leo. Kwa darubini na jicho hilo, tuendelee kuuona ukaribu wa Kiyama kupitia mlolongo wa mambo ambayo hayo ni viashiria vya Kiyama kama alivyo tuambia Bwana Mtume-Rehema na Amani zimshukie. Miongoni mwa viashiria vya kukaribia kwa Kiyama, ni hili linalo tajwa na Mkweli Muaminifu katika kauli yake, pale alipo sema: “Karibuni hivi zitawajia watu zama ambazo atafichama aliye muumini miongoni mwao kama anavyo fichama aliye mnafiki miongoni mwenu (leo)”. Ibn Sinaa [KANZUL-UMMAAL 11:176]-Allah amrehemu.

Endelea

ZIYARA YA MSIKITI WA MTUME NA KABURI LAKE TUKUFU

 

UMUHIMU WA SUALA HILI NA DALILI/USHAHIDI WAKE:

         Usunah wa kuuzuru msikiti wa Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-unapatikana kupitia kauli yake mwenyewe: "Msiifungie safari ila misikiti mitatu; Masjidil-Haraam (Makah), msikiti wangu huu (Madinah) na Masjidil-Aqsaa (Jerusalem/Palestine)".

Ama usunah wa kulizuru kaburi lake tukufu na thawabu maridhawa zinazo iandamia ziara hiyo, umefahamishwa na IJMAA ya maswahaba wote na "Taabiina" walio wafuatia maswahaba. Kama inavyo fahamisha juu ya  hilo, hadithi iliyo thibiti katika kuelezea ziara ya makaburi kwa ujumla: "Nilikuwa nimekukatazeni kuzuru makaburi, basi (sasa) yazuruni". Na pia hilo limethibiti kutokana na kitendo chake mwenyewe Mtume, kwani alikuwa akiyazuru makaburi ya Baqii mara kwa mara. Na wala hapana shaka kwamba usunah hurudufika pale linapo kuwa kaburi lenye kuzuriwa ni kaburi la Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie. Kama linavyo fahamika hilo kupitia kauli yake Mtume alipo mwambia Muaadh wakati alipo mteua kwenda Yemen: "Ewe Muaadh! Huenda wewe usikutane nami baada ya mwaka wangu huu na huenda wewe ukaupitia msikiti wangu huu na kaburi langu hili". Ahmad-Allah amrehemu.

Read more...

TABIA ZA MWISLAMU

Kila himidi njema ni stahiki yake Allah Atukukiaye aliye Bwana Mlezi wa viumbe wote. Na Rehema na Amani zimshukie kiongozi wa uma aliye rehema kwa viumbe wote. Pia ziwashukie Aali zake, swahaba wake na wote wawafuatao kwa wema mpaka siku ya Kiyama.

Ama baad,

Ndugu msomaji wetu mwema-Allah akurehemu-baada ya kutamatia mfulululizo wa makala: NJIA FAIDISHI KWA MAISHA YENYE MAFANIKIO. Kwa msaada na taufiq yake Allah tunaendelea kukutumikia kwa kukuletea mfululizo wa makala mpya chini ya anuani: TABIA ZA MUISLAMU.

Endelea

KULETWA KWA MTUME SAW KULIKUWA NI NEEMA KUU KUTOKA KWA ALLAH

Allah Atukukiaye anasema katika kitabu chake kitukufu: "HAKIKA ALLAH AMEWAFANYIA WEMA MKUBWA WAUMINI VILE ALIVYO WALETEA MTUME ALIYE MIONGONI MWAO WENYEWE, ANAYE WASOMEA AYA ZAKE, NA ANAWATAKASA, NA ANAWAFUNZA KITABU NA HIKIMA, IJAPOKUWA KABLA YA HAPO WALIKUWA KATIKA UPOTOVU ULIO WAZI". [03:164]

Endelea

USAWA KATIKA UTUKUFU WA BINADAMU (UTU)

Katika mfumo Uislamu, ni sehemu ya mafundisho yake kwamba utukufu (heshima) wa mwanamume unatokana na utukufu wa mwanamke. Kama ambavyo utukufu wa huyo mwanamke unatokana na utukufu wa mwanamume. Kwa maneno mengine tunaruhusika kusema tena kwa kinywa kipana kabisa na kwa kifua mbele. Kwamba bila ya mwanamke, mwananume hana utukufu na bila ya mwanamume mwanamke hana utukufu. Kwani Allah Ataadhamiaye alikwisha watukuza watoto wa Adam-Amani imshukie-tangu azali, akasema: “NA HAKIKA TUMEWATUKUZA WANAADAMU, NA TUMEWAPA VYA KUPANDA NCHI KAVU NA BAHARINI, NA TUMEWARUZUKU VITU VIZURI VIZURI, NA TUMEWAFADHILISHA KWA FADHILA KUBWA KULIKO WENGI MIONGONI MWA TULIO WAUMBA”. [17:70]

Endelea

Additional information